برنامه کامل دور رفت هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر/ دربی هفته نهم ... عمومی ,

برنامه کامل دور رفت این رقابتها که از روز 15 مردادماه سالجاری با حضور 18 تیم آغاز خواهد شد به شرح زیر است:

هفته اول :
* ابومسلم مشهد - استقلال تهران
* سایپا کرج - پرسپولیس تهران
* صباباتری قم - پیکان تهران
* راه آهن تهران - ملوان انزلی
* سپاهان اصفهان - پاس همدان
* برق شیراز - پیام مشهد
* فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی
* پگاه گیلان - استقلال اهواز
* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

هفته دوم :
* استقلال تهران - پگاه گیلان

* پاس همدان - پرسپولیس تهران

* ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران
* سایپا کرج- فولاد خوزستان
* مقاومت سپاسی شیراز - راه آهن
* پیام مشهد - سپاهان اصفهان
* صباباتری قم - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - مس کرمان
* ملوان انزلی - برق شیراز

هفته سوم :
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران

 * پرسپولیس تهران - ملوان انزلی

* سایپا کرج - پیکان تهران
* راه آهن تهران - استقلال اهواز
* ابومسلم مشهد - پاس همدان
* فولاد خوزستان - پیام مشهد
* پگاه گیلان - ذوب آهن اصفهان
* مس کرمان - مقاومت سپاسی
* برق شیراز - صباباتری قم

هفته چهارم :
* استقلال تهران - مس کرمان
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران
* مقاومت سپاسی - پیکان تهران
* سایپا کرج - راه آهن تهران
* پاس همدان - برق شیراز
* پیام مشهد - پگاه گیلان
* استقلال اهواز -  ابومسلم مشهد
* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
* صباباتری قم - سپاهان اصفهان

هفته پنجم :
* برق شیراز - استقلال تهران

 * پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان

* ابومسلم مشهد - پیکان تهران
* سپاهان اصفهان - سایپا کرج
* راه آهن تهران - پاس همدان
* استقلال اهواز - پیام مشهد
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی
* مقاومت سپاسی شیراز - پگاه گیلان
* صباباتری قم - ذوب آهن اصفهان

هفته ششم :
* استقلال تهران - صباباتری قم

* مس کرمان - پرسپولیس تهران

* پیکان تهران - راه آهن تهران
* سایپا کرج - پگاه گیلان
* پیام مشهد -  پاس همدان 
* ذوب آهن اصفهان - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - برق شیراز
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال اهواز
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

هفته هفتم :
* استقلال اهواز - استقلال تهران
* پرسپولیس تهران - پیام مشهد
* ملوان بندرانزلی - پیکان تهران
* برق شیراز - سایپا کرج
* راه آهن تهران - پگاه گیلان
* پاس همدان - مس کرمان
* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان
* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان
* صباباتری قم - مقاومت سپاسی شیراز

هفته هشتم :
* راه آهن تهران - استقلال تهران

* پگاه گیلان - پرسپولیس تهران

* پیکان تهران - استقلال اهواز
* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی
* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان
* پیام مشهد - صباباتری قم
* مقاومت سپاسی - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
* مس کرمان - برق شیراز

هفته نهم :
* استقلال تهران - پرسپولیس تهران
* پیکان تهران - پیام مشهد
* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - راه آهن تهران
* ملوان انزلی - پاس همدان
* مس کرمان - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - فولاد خوزستان
* صباباتری قم - پگاه گیلان
* برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز

هفته دهم :
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران
* پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد
* پگاه گیلان - پیکان تهران
* سپاهان اصفهان - برق شیراز
* راه آهن تهران - ذوب آهن اصفهان
* پاس همدان - سایپا کرج
* پیام مشهد - ملوان انزلی
* مس کرمان - فولاد خوزستان
* استقلال اهواز - صباباتری قم

هفتم یازدهم :
* پاس همدان - استقلال تهران
* برق شیراز - پرسپولیس تهران
* پیکان تهران - سپاهان اصفهان
* سایپا کرج - مس کرمان
* صباباتری قم - راه آهن
* ابومسلم مشهد - پیام مشهد
* فولاد خوزستان - پگاه گیلان
* ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز
* ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز

هفته دوازدهم :
* پیکان تهران - استقلال تهران

 * سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

* مقاومت سپاسی - سایپا کرج
* راه آهن تهران - برق شیراز
* پاس همدان - فولاد خوزستان
* پیام مشهد - مس کرمان 
* پگاه گیلان - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان
* صباباتری قم - ملوان بندرانزلی

هفته سیزدهم :
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران

* پرسپولیس تهران - مقاومت شیراز 

* برق شیراز - پیکان تهران
* سایپا کرج - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران
* پاس همدان - استقلال اهواز
* فولاد خوزستان - صباباتری قم
* ملوان بندرانزلی - پگاه گیلان
* مس کرمان - سپاهان اصفهان

هفته چهاردهم :
* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی

* صباباتری قم - پرسپولیس تهران 

* پیکان تهران - فولاد خوزستان 
* استقلال اهواز - سایپا کرج
* راه آهن تهران - مس کرمان
* مقاومت سپاسی شیراز - پاس همدان
* ذوب آهن اصفهان - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - برق شیراز
* پگاه گیلان - سپاهان اصفهان

هفته پانزدهم :
* فولاد خوزستان - استقلال تهران

* پرسپولیس تهران - پیکان تهران

* سایپا کرج - ابومسلم مشهد
* پیام مشهد - راه آهن تهران
* پاس همدان - صباباتری قم
* سپاهان اصفهان - استقلال اهواز
* ملوان بندرانزلی - مقاومت سپاسی شیراز
* مس کرمان - پگاه گیلان
* برق شیراز - ذوب آهن اصفهان

هفته شانزدهم :
* سایپا کرج - استقلال تهران

* استقلال اهواز - پرسپولیس تهران 
* پیکان تهران - پاس همدان
* راه آهن  تهران - فولاد خوزستان
* مقاومت سپاسی شیراز - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی
* برق شیراز - پگاه گیلان
* صباباتری قم - مس کرمان 

هفته هفدهم :

* پیام مشهد - استقلال تهران
*  راه آهن تهران - پرسپولیس تهران

* مس کرمان - پیکان تهران
* سایپا کرج - صباباتری قم
* پاس همدان - پگاه گیلان
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
* برق شیراز - استقلال اهواز
* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز  


نوشته شده توسط كاوه در پنجشنبه 27 تیر 1387 و ساعت 11:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 منیعی مصدوم شد ... عمومی ,

هافبک تیم فوتبال استقلال در جریان تمرینات این تیم در اردوی ترکیه از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد

تمرینات تیم فوتبال استقلال از روز گذشته در کمپ تمرینی پارک سبز استانبول پیگیری شد. در تمرین نوبت عصر آبی پوشان که به کارهای تاکتیکی اختصاص داشت، میثم منیعی از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد به نحوی که از ادامه کار در کنار دیگر بازیکنان بازماند.

هنوز مشخص نیست میزان آسیب دیدگی منیعی به چه حدی است اما این احتمال می رود که وی دچار ناراحتی دیسک کمر بوده و با  مصدومیت روز گذشته مشکل او دوچندان شده است.

منیعی در آغاز فصل هفتم لیگ برتر قراردادی دو ساله با باشگاه استقلال به امضا رساند که هنوز یک فصل از آن باقی مانده است.
 


نوشته شده توسط كاوه در پنجشنبه 27 تیر 1387 و ساعت 10:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 قتل به‌خاطر استقلال توسط یکی از هواداران این تیم! ... عمومی ,
 یكی از هواداران استقلال كه جوان 19 ساله‌ای را كشته بود، دستگیر شد!

  این هوادار كه خودش 18 ساله است، 28 خرداد امسال در یك درگیری فوتبالی یك نفر را كشت. در این روز ماموران كلانتری شهرری از وقوع یك درگیری میان شش جوان باخبر شدند. با حضور ماموران در محل، آنها فهمیدند كه پنج جوان طرفدار استقلال به‌دلیل علاقه‌ای كه به این تیم دارند، با یك جوان 19 ساله به نام امیر درگیر شده و با مجروح كردن او فرار كرده‌اند. این جوان 19 ساله سوم تیرماه در بیمارستان هفتم تیر فوت كرد و آن پنج جوان به‌عنوان متهمان قتل شناخته شدند. بازپرس جنایی دادسرای شهرری در مورد این پرونده می‌گوید: «تحقیقات برای دستگیری این افراد آغاز شد تا اینكه یكشنبه‌شب ماموران موفق شدند این پنج نفر را دستگیر كرده و مورد بازجویی قرار دهند. یكی از این جوانان به نام علیرضا 18 ساله مدعی شد مقتول به تیم موردعلاقه‌اش فحش داده. این فرد نیز به واسطه علاقه زیاد خود به این تیم با او درگیر شده و سر مقتول را به جدول خیابان كوبیده.»


نوشته شده توسط كاوه در سه شنبه 25 تیر 1387 و ساعت 11:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 دروازه‌بان سابق پرسپولیس به استقلال تهران پیوست ... عمومی ,
خبرگزاری فارس / مربی دروازه بانان تیم فوتبال استقلال تهران گفت:با محمد محمدی به توافق رسیدیم و از بابت دروازه بان مشكلی نداریم.
حمید بابازاده اظهار داشت: دروازه‌بان های استقلال شرایط خوبی دارند، ضمن آنكه امروز با محمد محمدی به توافق رسیدیم.
وی ادامه داد: فصل آینده وحید طالب لو، محمد محمدی و اشكان نامداری سه دروازه بان تیم ما خواهند بود و مشكلی از این بابت نخواهیم داشت.
محمدی 3 فصل پیش در پرسپولیس حضور داشت.
وی فصل گذشته در تیم دسته اولی استیل اذین بازی كرد.
نوشته شده توسط كاوه در یکشنبه 23 تیر 1387 و ساعت 06:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 فرهادی مجیدی قراردادش را با تیم استقلال تمدید کرد ... عمومی ,

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را با این تیم به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدی که از جمله نفرات مورد تایید امیر قلعه نویی بوده است، پس از حصول توافق نهایی با مسئولان باشگاه استقلال، پیش از ظهر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران، قرارداد یکساله و جدید خود را با آبی پوشان تهرانی  به ثبت رساند.

با تمدید قرارداد فرهاد مجیدی، جمع مهاجمان تیم فوتبال استقلال به عدد۶ رسید. براین اساس فرهاد مجیدی، علی علیزاده،سیاوش اکبرپور، علیرضا عباسفرد، آرش برهانی و احمد خذیراوی نفرات خط حمله تیم فوتبال استقلال در فصل آینده را تشکیل می دهند.


نوشته شده توسط كاوه در یکشنبه 23 تیر 1387 و ساعت 06:07 ق.ظ
ویرایش شده در یکشنبه 23 تیر 1387 ساعت 05:07 ق.ظ
 قلعه نویى: به موفقیت تیم بسیار امیدوار هستیم ... عمومی ,

خبرگزاری آریا- امیر قلعه نویى اظهار داشت: خوشبختانه نفراتى كه مورد نظرمان بودند جذب شدند و از این كه تركیب تیم كامل شده است بسیار خوشحالم.

به گزارش سرویس ورزشی خبرگزاری آریا، وى افزود: در حال حاضر دوران اوج كار را مى گذرانیم و در اردوى تركیه با پشت سر گذاشتن مراحل بدنسازى، به مرور كارهاى سرعتى و برنامه هاى تاكتیكى خواهیم پرداخت.

 وى درباره وضعیت «مجتبى جبارى» گفت: هنوز جبارى به تمرینات نیامده است اما اطمینان مى دهم كه جبارى این فصل نیز بازیكن استقلال خواهد بود.

قلعه نویى ادامه داد: با توجه به درگیرى در مسابقات جام حذفى، 3 هفته از دوران مدنظرمان براى آمادگى به دور بودیم اما با تلاش هاى كادرفنى تیم در حال رسیدن به مرز آمادگى است و ما به زودى شرایط خوبى را پیدا مى كنیم وبا نفرات خوبى كه جذب كردیم به موفقیت تیم بسیار امیدوار هستیم.


نوشته شده توسط كاوه در پنجشنبه 20 تیر 1387 و ساعت 11:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 امیرحسین صادقی مسی شد ... عمومی ,
امیرحسین صادقی پس از بی نتیجه ماندن مذاکراتش با باشگاه استقلال تهران،  با مسئولان باشگاه مس کرمان وارد مذاکره شد که این گفتگوها در نهایت منجر به عقد قرارداد وی با این باشگاه کرمانی شد.

صادقی دقایقی پیش با حضور در هیئت فوتبال استان کرمان قرارداد یکساله خود با باشگاه مس را به ثبت رساند تا رسما به عضویت این تیم کرمانی درآید.


نوشته شده توسط كاوه در پنجشنبه 20 تیر 1387 و ساعت 11:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 سلام ... عمومی ,

وبلاگ به روز شد برید و حتما نظر بدید

http://taj-ss-clup.blogfa.com/

خداحافظ تا خبرای خوب و خوش...


نوشته شده توسط كاوه در پنجشنبه 20 تیر 1387 و ساعت 04:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 آخرین اخبار نقل و انتقلات امروز فوتبال ایران ... عمومی ,
 

طالب لو ، برهانی و علیزاده تمدید کردند ، میثاق معمار زاده به پرسپولیس و سیاوش اکبرپور به استقلال پیوستند .

الونگ از پرسپولیس جدا شد و صادقی نیز در راه پیوستن به سایپا است

وحید طالب لو و علی علیزاده پیش از ظهر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را با باشگاه استقلال تهران به مدت دو سال دیگر تمدید کردند.

پس از پیوستن هشت بازیکن جدید به تیم فوتبال استقلال تهران امروز قرارداد وحید طالب لو و علی علیزاده هم با این باشگاه تهرانی تمدید شد.

قرارداد وحید طالب لو و علی علیزاده با باشگاه استقلال تهران به مدت دو فصل است و تا پایان فصل 89 - 88 اعتبار خواهد داشت.

طالب لو در حالی قرارداد خود را با باشگاه استقلال تهران تمدید کرد که پیشنهادهای خوبی از باشگاه های لیگ برتری به ویژه سپاهان اصفهان دریافت کرده بود.

تاکنون هاشم بیک زاده، میلاد نوری، خسرو حیدری، هادی شکوری، یدالله اکبری، علیرضا عباسفرد، ابراهیم تقی پور و حسین کاظمی رسما به جمع آبی پوشان تهرانی پیوسته اند

دروازه بان فصل پیش تیم فوتبال سایپا با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.

میثاق معمارزاده که روز گذشته با حضور در باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را با داریوش مصطفوی انجام داده بود، امروز با این باشگاه به توافق رسید تا فصل آینده را در جمع سرخپوشان سپری کند.

میثاق معمارزاده پس از توافق نهایی با عقد قراردادی یکساله به پرسپولیس پیوسته است که قراردادش را بزودی درهیئت فوتبال استان تهران نیز ثبت خواهد کرد.

مبلغ قرارداد "میثاق معمارزاده" با باشگاه پرسپولیس تهران 220 میلیون تومان است.

"میثاق معمارزاده" دروازه‌بان فصل گذشته‌ی تیم فوتبال سایپا تهران كه امروز با قراردادی داخلی به پرسپولیس پیوست، برای یك فصل بازی در تیم پرسپولیس مبلغ 160 میلیون تومان از این باشگاه دریافت خواهد كرد.

پرسپولیس 60 میلیون تومان دیگر نیز بابت دریافت رضایت‌نامه‌ی این بازیكن به باشگاه سایپا پرداخت می‌كند.

 هم‌چنین "عباس آقایی" و "حسین كعبی" نیز در حال مذاكره با داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هستند كه به احتمال زیاد در صورت رسیدن به توافق، قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس تمدید خواهند كرد.  

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقلال در جلسه با مسئولان این تیم برای تمدید قرارداد به توافق رسید.

آرش برهانی همراه مدیر برنامه های خود شب گذشته با مسئولان نقل و انتقال انتقال جلسه ای را برگزار كرد.

به گفته مهرداد بهنام مسئول نقل و انتقال استقلال، آنها با برهانی به نسبت سایر بازیكنان به راحتی به توافق رسیدند.

سیاوش اكبرپور، بازیكن ایرانی شاغل در لیگ امارات و  بازیكن فصل گذشته‌ی استقلال دقایقی پیش قرارداد خود را با تیم استقلال در هیات فوتبال استان تهران ثبت كرد.

قرارداد سیاوش اكبرپور و برهانی با استقلال 2 ساله‌ است.

الونگ الونگ، بازیكن كامرونی فصل پیش پرسپولیس به طور رسمی از این تیم جدا شد.

الونگ امروز با داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه تهرانی دیدار و گفت‌وگو كرد. او در این دیدار ادعا كرد 70 هزار دلار از باشگاه پرسپولیس طلب‌كار است. این در حالی بود كه داریوش مصطفوی با نشان دادن قرارداد این بازیكن گفت تمام مبلغ قرارداد الونگ 90 هزار دلار بوده است.

ظاهرا قرار است این بازیكن از طریق فدراسیون فوتبال پیگیر مطالبات خود باشد.

"مصطفوی" درباره‌ی ادامه‌ی حضور "الونگ" در پرسپولیس گفت: با توجه به آنكه الونگ آسیب دیده است و تا سه ماه دیگر قادر به بازی نخواهد بود، با وجود علاقه‌اش به بازی نمی‌توان او را در پرسپولیس نگه داشت.

وی تاكید كرد: باید جدایی الونگ را از پرسپولیس قطعی دانست.

امیر حسین صادقى مدافع استقلال بار دیگر بر مسائل مالى با این تیم به توافق نرسید.

وى در این باره گفت: روز یكشنبه قرار بود با گرفتن یك چك قراردادم را تمدید كنم اما حرف تا عمل مسئولان استقلال یكى نیست به همین دلیل قراردادم را تمدید نكردم.

وى ادامه داد: در این باشگاه به بازیكنان جدید بیشتر پول مى دهند. من با این تیم به توافق مالى رسیده بودم و حتى مبلغ چك اولم را هم اعلام كرده بودم اما دیروز دیدم آنها نصف مبلغ چك را پرداخت مى كنند این در حالى است كه بازیكنان جدید نصف پیش قرارداد خود را هم دریافت كرده اند.

صادقى در پایان گفت: به احتمال فراوان راهى سایپا خواهم شد تا دیگر در این تیم حضور نداشته باشم.


نوشته شده توسط كاوه در سه شنبه 18 تیر 1387 و ساعت 04:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 عباسفرد هم پرسپولیس را دور زد!!! ... عمومی ,

در روزهایی که استقلال توانسته قرارداد سه بازیکن خود را در هیئت فوتبال تهران به ثبت برساند،مسئولان این باشگاه و در راس آنها سرپرست استقلال در تلاشند تا نام چند بازیکن مطرح دیگر را به لیست نفراتشان اضافه کنند.

علی نظری جویباری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی برنا به تشریح آخرین وضعیت نقل و انتقالات این باشگاه پرداخت.

سرپرست استقلال گفت: علاوه بر نفراتی که قراردادشان را ثبت کرده ایم،تا به امروز با بازیکنانی چون حسین کاظمی،یدالله اکبری و علیرضا عباسفرد به توافق رسیده ایم و قرارداد آنها را طی روزهای آینده در هیئت فوتبال تهران ثبت خواهیم کرد.همچنین منتظر حضور ابراهیم توره در تهران هستیم تا توافقاتمان را با این بازیکن نیز نهایی کنیم.

نظری جویباری در خصوص وضعیت بازیکنانی که قراردادشان با استقلال به پایان رسیده اظهار داشت: طی روزهای آتی با نفراتی که در لیست تیم ما در فصل آینده هستند به توافق می رسیم تا قراردادشان را در هیئت فوتبال ثبت کنیم. البته امروز طالبلو و صادقی برای تمدید قرارداد در باشگاه حضور یافتند و با آنها به توافقات خوبی رسیدیم تا آنها فصل آینده نیز با پیراهن استقلال در میادین حاضر شوند.

سرپرست آبی پوشان پایتخت در پایان تصریح کرد: تمرین امروز استقلال ساعت 6 بعد از ظهر با حضور نفراتی چون بیک زاده،حیدری،یدالله اکبری و امیر حسین صادقی در زمین شماره دو آزادی برگزار می شود.


نوشته شده توسط كاوه در دوشنبه 10 تیر 1387 و ساعت 11:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 خسرو حیدری با استقلال تهران دو ساله بست ... عمومی ,

خسرو حیدری هافبک تیم فوتبال پاس همدان با امضا قراردادی دو ساله به تیم فوتبال استقلال تهران پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری بازیکن پیشین تیم فوتبال پاس همدان ظهر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرار داد دو ساله خود را با تیم فوتبال استقلال تهران به ثبت رساند.

برپایه این گزارش، خسرو حیدری که سه سال پیش قرار بود از ابومسلم به استقلال بیاید، در آخرین لحظات به تیم پیکان پیوست و پس از یک فصل حضور در این تیم، در دو سال گذشته در تیم پاس همدان به میدان رفت.

این بازیکن سومین بازیکن جدید استقلال در فصل نقل و انتقالات است. پیش از وی هاشم بیگ زاده از مقاومت سپاسی و میلاد نوری از تیم استیل آذین به استقلال پیوسته بودند.


نوشته شده توسط كاوه در یکشنبه 9 تیر 1387 و ساعت 10:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 بابا نعمت گل مجتبی را ندید... ... عمومی ,

سهم «او» از جام

سهم او از جام چه بود جز هیاهوى كوتاه، ساعتى فریاد و پس از آن بازگشت سوى منزل به همراه همبازى خداحافظى كرده اش و دریافتن این واقعیت تلخ كه آن پارچه شوم و بدشگون مشكى كه بالاى سر درخانه نصب شده بود، چه معناى تلخى دارد. سهم او از جام چه بود غیر از ۱۲۰ دقیقه درخشش محض، یك پاس گل و یك گل گرانقیمت و معمارى بناى قهرمانى استقلال بى آنكه خودش فرصتى براى جشن گرفتن داشته باشد. سهم او از جام، آن نبود كه استحقاقش را داشت. سهم او به عنوان معمار اول قهرمانى استقلال، بیش از آن یك مدال و آن یك ساعت فریاد شادى و تمام آن دلخوشى هاى كوتاه و اندك بود.

سهم واقعى مجتبى جبارى از جام، دیروز صبح در بهشت زهرا همراه با پیكر پدرش به خاك سپرده شد. آنچه دیروز صبح زیرخاك رفت حاوى شادى ها، خوشى ها، یادآورى ها، جشن گرفتن ها، لذت بردن ها، تفریحات خانوادگى، میهمانى هاى خانوادگى، مسافرت خانوادگى و دیگر دلخوشى هاى كوچكى بود كه در روزهاى پس از قهرمانى، قسمت خانواده قهرمان مى شود.مجتبى جبارى اما دیروزصبح با جامه اى سیاه و روحى رنجور، عازم بهشت زهرا شد تا در كنار پیكر پدر، این باقى مانده سهم خود از قهرمانى در جام حذفى را نیز به خاك بسپارد.


نوشته شده توسط كاوه در چهارشنبه 29 خرداد 1387 و ساعت 02:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 دوشنبه ای دیگر به تاریخ پیوست! ... عمومی ,

ما و شما حماسه ساختیم هوادار!

سلام ای آبی دل عاشق! قهرمانی تیم محبوبت مبارک! ای هوادار متعصب، صعود به آسیا را تبریک می گوییم. دست یکایک شما را می بوسیم که در گرمای تهران و در یک روز وسط هفته راهی استادیوم آزادی شدید و بار دیگر حماسه ای نو خلق کردید! دست شما را هم می بوسیم که امکان حضور در ورزشگاه برایتان وجود نداشت، اما پشت جعبه جادویی نشستید و تا دقیقه ۱۲۰ برای تیم محبوبتان دعا کردید!

قهرمانی مبارک، قهرمانی شیرین پس از یک فصل تلخ. زیبا بود اتحاد بازیکنان، زیبا بود اشک شوق قهرمانی، زیبا بود سرود قهرمانی خواندن، زیبا بود با علیمنصور در یک روز تاریخی خداحافظی کردن! روز زیبایی بود! روز به یاد ماندنی بود!


نوشته شده توسط كاوه در چهارشنبه 29 خرداد 1387 و ساعت 02:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 پگاه برای قهرمانی باید از روی جسد ما رد شود ... عمومی ,
اخبار امروز رو با یه مصاحبه و حرف قشنگ از فرهاد مجیدی شروع مکینم.بازیکنی که خیلی بیشتر از اینها میتونه بازی کنه و بهتر از اینها.ولی خوب این فصل از اونجایی که کل تیم در بدشانسی بود فرهاد هم اسیر شد اما این بهونه نمیشه چشم هامون رو روی بازیهای فصل های قبلیش ببندیم.
فقط امیدوارم این حرفهایی که توی مصاحبه هاشون میزنن از روی جو گیری نباشه و واقعا سر غیرت استقلالی اومده باشند. به امید قهرمانی

فرهاد مجیدی:پگاه باید از روی جسد ما رد بشه تا قهرمان بشه!

فرهاد مجیدى كه مى توانست در بازى با پگاه در چند موقعیت عالى توپ را به تور دروازه حریف بكوبد با بدشانسى موفق به انجام این كار نشد تا امیر قلعه نویى در نیمه دوم آرش برهانى و محسن یوسفى را جانشین او و محسن بیاتى نیا كند. این تعویض البته با انتقادهاى كمى روبه رو نبود اما فرهاد خود تصور مى كند نوع بازى اش چندان قابل قبول نبوده كه امیر قلعه نویى او را از میدان تعویض كرده است. فرهاد درباره بازى با پگاه گیلان حرف هایى مى زند. او با امیدوارى خاصى درباره بازى برگشت به سوالات ما پاسخ داد. شاید اگر دیگر بازیكنان استقلال هم روحیه او را داشتند استقلال دغدغه اى از بابت قهرمانى نداشت. فرهاد مجیدى تصور مى كند استقلال در بازى برگشت به آسانى از سد حریفش عبور خواهد كرد؛ با او حرف مى زنیم.

هر چه زدید به در بسته خورد و نتوانستید در گیلان دروازه پگاه را باز كنید. فرهاد مجیدى درباره این بازى چه چیزهایى مى تواند بگوید؟
* فقط مى توانم از واژه بدشانسى استفاده كنم؛ ما خیلى بدشانس بودیم، فقط همین.

چرا در گل زدن ناموفق بودید؟
* زمین خراب بود و كمى هم استرس داشتم اما بخش عمده این ناكامى به خاطر بدشانسى ما بود. ما حتى یك بار هم به تیر دروازه كوبیدیم اما توپ گل نشد. با این حال من خیلى به بازى برگشت امیدوارم.

عملكرد شما باعث انتقاد هم شد حتى امیر قلعه نویى هم در صحنه آن درگیرى به شدت از شما انتقاد كرد چرا در این بازى آرامش نداشتید؟

* این اتفاق ها در فوتبال طبیعى است. استقلال تیم بزرگى است و من فكر مى كنم پگاه گیلان در بازى برگشت كار بسیار دشوارى پیش رو دارد. ما در تهران اجازه نمى دهیم پگاه دروازه مان را باز كند.

اما پگاه با این نتیجه اى كه گرفت شانس بیشترى براى پیروزى دارد.

*(( مگر از روى جسد ما بگذرند! از قول من بنویس تا پاى مرگ مى رویم اما پگاه را در تهران شكست مى دهیم. شرایط این بازى خیلى با بازى رفت فرق مى كند.))

چه فرقى ؟

* اینجا ۱۰۰ هزار تماشاگر وارد ورزشگاه مى شوند و اجازه نمى دهند پگاه نفس بكشد. در ورزشگاه آزادى همه چیز به نفع ما است، درست مثل بازى در ورزشگاه سردار جنگل.

از بازى خودت راضى بودى ؟

* حتما بد بودم كه امیرخان من را از زمین بیرون آورد!

اما خیلى ها معتقد بودند تو عملكرد بدى نداشتى و امیر قلعه نویى تعویض اشتباهى انجام داد.

* من حق ندارم درباره تعویض شدنم حرفى بزنم. این را مى دانم كه قلعه نویى تصمیم گیرنده نهایى است.

به لحاظ بدنى آماده هستى ؟

* براى من فرقى نمى كند چند دقیقه در میدان باشم، من حتى اگر یك دقیقه هم بازى كنم سعى مى كنم با همه توانم مقابل حریف ظاهر شوم.

خیلى ها مى ترسند باز هم آن صحنه درگیرى لفظى میان بازیكنان استقلال تكرار شود!

* اصلا ترسى ندارد. در فوتبال این اتفاق ها طبیعى است و من فكر مى كنم در هر تیمى وجود دارد. آن لحظه بچه ها كمى از كوره در رفتند اما من معتقدم همه باید شخصیت خودشان را حفظ كنند و زود از كوره در نروند.

انگار قرار است دوباره به كردان بروید. انگار بعضى از بازیكنان از اردوى كردان خوششان نمى آید؟!

* به نظر من اردو زدن در كردان خیلى مفید است. كردان جاى خوبى است كه باعث آرامش بازیكنان و اعضاى كادر فنى مى شود.

و اگر استقلال نتیجه نگرفت !

* ((گفتم كه! مگر از روى جسد ما رد شوند.))

اكبرپور براى استقلال شرط گذاشت:
قهرمان شوید تا برگردم

بازیكن سابق استقلال براى بازگشت به این تیم شرط گذاشت.
سیاوش اكبرپور كه دیگر قصد ندارد فوتبالش را در امارات ادامه بدهد تنها یك شرط براى بازگشت به استقلال گذاشت و آن هم قهرمانى این تیم است. اكبرپور قرارداد ۲۴۰ میلیونى را تكذیب مى كند و فقط قهرمانى استقلال و حضور این تیم در جام باشگاه هاى آسیا را مى خواهد.گفته مى شد قرار بود اكبرپور به پرسپولیس برود اما ظاهرا این مسأله منتفى شده است و پرسپولیس قصد دارد هادى اصغرى را به جاى اكبرپور به خدمت بگیرد.

تشكر قلعه نویى از دایى!
در پایان بازى ۲ تیم پگاه گیلان و استقلال تهران «امیر قلعه نویى» در حالى كه از شكست تیمش عصبانى و ناراحت به نظر مى رسید، به سمت «عزیزمحمدى» دبیر سازمان لیگ و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال رفت و با كنایه به وى گفت:« از قول من از على دایى به خاطر هماهنگى براى رساندن مجتبى جبارى به این دیدار تشكر كنید و پیروزى پگاه مقابل استقلال را به ایشان تبریك بگویید!»
قربانى جریمه مى شود!

پیروز قربانى اصولا با حاشیه رابطه خوبى دارد. ظاهرا او اگر هر چند وقت یك بار حاشیه سازى نكند، سطح فوتبالش پایین مى آید! قربانى كه هفته گذشته مصاحبه تندى علیه كریمى انجام داده و تمرینات او را زیر سؤال برده بود، در بازى با پگاه هم میان دعواى یوسفى و طالب لو پرید و صحبت هایى را علیه یوسفى مطرح كرد. این مسائل باعث شده تا مسؤولان باشگاه استقلال به فكر جریمه كردن او باشند. دلیل اینكه قربانى در جریمه شدن نسبت به دیگر نفرات در اولویت قرار گرفته به دلیل سابقه او در حاشیه سازى است.
فتح ا...زاده:با ۱۲۰ هزار نفر جشن قهرمانی میگیریم

على فتح ا... زاده كه در فصل نقل و انتقالات علاقه خاصى به تركاندن بمب دارد، ظاهرا دیگر از این كار خسته شده و این ماموریت مهم را به سایر مدیران واگذار كرده است! وقتى از فتح ا... زاده مى خواهیم نام بمب خبرى استقلال در فصل نقل و انتقالات را عنوان كند، مى خندد و مى گوید: «این كارها دیگر از ما گذشته! هدف ما براى فصل آینده جذب بازیكنان نخبه، كارآمد و سطح بالاست. تیم ما براى تقویت شدن نیاز به تعداد كمى بازیكن دارد و نمى خواهیم سیاهى لشكر جمع كنیم.» مدیرعامل استقلال ادامه مى دهد: «اصلا دوست ندارم با جذب بازیكنان زیاد براى تیم دردسر درست كنم. برخى بازیكنان به جاى كمك به تیم براى استقلال مشكل درست مى كنند. به احتمال فراوان ۵ بازیكن جذب خواهیم كرد و با استفاده از آنها نقاط ضعف را پوشش مى دهیم.» با این حال متوجه نشدیم منظور فتح ا... زاده از سیاهى لشكر چیست چرا كه او در صحبت هایش عنوان كرده كه ۵ بازیكن جذب باشگاه خواهند شد و اینكه سیاهى لشكر به چه تعداد گفته مى شود را نمى دانیم! به همین خاطر بحث را به بازى با پگاه مى كشانیم. فتح ا... زاده مى گوید: «مطمئنم كه هواداران استقلال روز دوشنبه ما را تنها نخواهد گذاشت.هفته آینده با حضور ۱۲۰ هزار تماشاگر جشن قهرمانى برپا خواهیم كرد. آنها تا به امروز از ما حمایت كردند و حالا نوبت ما است كه جواب اعتمادشان را بدهیم. استقلال هیچ بهانه اى براى نتیجه نگرفتن ندارد.»

ژنرال آخرین اخطار را داد: فینال آخرین فرصت است!

دور برگشت فینال جام حذفى آخرین مهلت براى بسیارى از بازیكنان استقلال عنوان شده است.امیر قلعه نویى سرمربى آبى پوشان پایتخت پس از تمرین سه شنبه گذشته خطاب به بازیكنانش گفت: «فینال، آخرین فرصت براى خیلى از بازیكنان است. پس بروید در بازى با پگاه خودتان را نشان دهید وگرنه باید بى خیال استقلال بشوید.»

و اما یک سری تحلیل که خواندن آنها خالی از لطف نیست و کاشکی بازیکنان استقلال هم بیان یه سر اینجا و روزنامه ها رو هم بخونن تا شاید بتونن جواب این .... ها رو بدرستی بدن!

اگر استقلال آسیایی شود....۱- شاید این قلم، یك هفته دیرتر از آنچه باید، مشغول خالى كردن این سطرها روى كاغذ باشد. شاید بهتر بود كه این مطلب هفته قبل در روزنامه چاپ مى شد اما تقویم تعطیلى ها هیچ وقت خودش را با ما هماهنگ نمى كند. این بود كه این مطلب در حالى نوشته شد كه پگاه و استقلال روز دوشنبه در رشت دور رفت بازى فینال را انجام دادند. از نظر قوانین روزنامه نگارى، این مطلب اصلاً نباید نوشته مى شد اما از نظر قوانین هوادارى مى شود این مطلب را اندكى با اغماض، یك هفته با تأخیر نوشت. با توجه به اینكه این صفحه براى هواداران استقلال نوشته مى شود تصمیم گرفتیم تا این مطلب را این هفته چاپ كنیم.
۲- بحث روز، آسیایى شدن استقلال است. اتفاقى كه نمى توان از كنار آن به سادگى گذشت. این اتفاق آنقدر وسوسه  برانگیز است كه دهان ها را آب مى اندازد. روى كاغذ شاید حتى خود گیلانى ها نیز بپذیرند كه جامعه فوتبال ایران بیشتر از قهرمانى استقلال لذت مى برند تا قهرمانى پگاه. حضور مجدد استقلال در لیگ قهرمانان آسیا مساوى است با پرشورتر شدن بازى هاى لیگ برتر در فصل آینده، تقویت استقلال از نظر بودجه و حمایت هاى بیشتر سازمان تربیت بدنى، رقابت مجدد استقلال و پرسپولیس در لیگ، افزایش تیراژ روزنامه ها، توجه بیشتر مردم به فوتبال و چندین و چند مزیت دیگر. از همین روست كه قهرمانى استقلال شادى و شعف بیشترى را در پى خواهد داشت تا قهرمانى پگاه.
۳- قهرمانى استقلال در كنار قهرمانى پرسپولیس، پایانى است بر دوره فوتبال صنعتى. هر چند سپاهان و صباباترى (كدام صباباترى؟) نماینده باشگاه هاى صنعتى در لیگ قهرمانان آ سیا خواهند بود اما حضور همزمان ۲ تیم مطرح فوتبال ایران در بازى هاى آسیایى به معناى پایان دوره اى است كه استقلال و پرسپولیس را آنقدر تضعیف مى كردند كه قهرمانى به دیگران برسد. دلیل این تغییر سیاست و توجه مجدد به استقلال و پرسپولیس هر چه هست، امیدواریم مربوط به یك سال و ۲ سال نباشد و باز هم مثل روزهاى خوش گذشته حداقل چندین و چند سال طول بكشد.
۴- قهرمانى استقلال از هر نظر كه حساب كنید به نفع فوتبال باشگاهى و حتى ملى ایران است. تیم ملى،  استقلال و پرسپولیس در كنار هم مشغول رقم زدن روزهاى خوش براى فوتبال ایران هستند. نتیجه خوبى كه در امارات كسب كردیم باعث شد تا امیدها براى چهارمین حضور در جام جهانى افزایش یابد. حضور همزمان استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا نیز كمك مى كند تا فوتبال ایران در عرصه فوتبال باشگاهى قاره كهن نیز حرف هایى براى گفتن داشته باشد. حمله سه جانبه ایران به آسیا با تیم ملى، پرسپولیس و استقلال مى تواند فتوحات زیادى در پى داشته باشد اینطور نیست؟
 
واى اگر استقلال باز هم گل بخورد...

استقلال در رشت با یك گل به پگاه باخت تا كفه ترازو عملاً به نفع این تیم گیلانى سنگینى كند. این باخت آبى ها با وجودى كه در نگاه اول ترسناك نیست و قابل جبران مى نماید، آن هم در ورزشگاه آزادى و با حمایت چند ده هزار تماشاگرى كه اگر لازم باشد، با سروصدایشان توپ را از خط دروازه حریف عبور خواهند داد، اما واقعیت این است كه یك گل پگاه در بازى برگشت، كار را از آنچه تصور مى شود، براى استقلال سخت تر و سخت تر خواهد كرد.
در ظاهر، آبى پوشان یك گل خورده و خیلى راحت مى توانند آن را تلافى كنند.
با هر كس هم كه صحبت مى كنى، مى گوید مگر مى شو و امكان دارد كه تیم نادر دست نشان در ورزشگاه بزرگ و پر از تماشاگر پایتخت از نیمه خود جلوتر بیاید و گلزنى كند، غافل از اینكه بله، خیلى چیزها در فوتبال امروز امكان دارد، نمونه اش گلزنى پگاه در بازى دوشنبه هفته آینده و...
زدن یك گل توسط تیم میهمان، یعنى احساسى شدن و جلو كشیدن میزبانى كه حتى ۲ گل هم كارش را راه نمى اندازد و باید حداقل ۳ گل بزند تا اثر آن یك گل رشت و یك گل تهران پگاهى ها را خنثى كند. اگر این یك گل در نیمه دوم به ثمر برسد كه باید گفت كار استقلال ساخته است اما اگر در ۴۵ دقیقه نخست ا ین اتفاق بیفتد، مى توان به جبران نتیجه رقم خورده امیدوار بود، البته در این حالت خطرى بزرگ آبى ها را تهدید خواهد كرد كه آن چیزى نیست جز استفاده پگاه از ضدحمله ها و دفاع جلو كشیده استقلال. مطمئناً در این شرایط، تیم هاى میهمان با اعتماد به نفس بالاترى دست به حمله مى زنند و هرچه از زمان بازى نیز بگذرد، این اعتماد به نفس و انگیزه، برترى اش را نسبت به حملات احساسى بازیكنان عصبى و كلافه تیم میزبان، بیشتر و بیشتر مى كند. این چنین است كه ادعا مى كنیم باخت ضعیف استقلال در بازى رفت، آن چنان كه بعضى ها ساده وبى دردسر فرضش كرده اند هم نیست و دغدغه هاى فراوانى را متوجه كادر فنى استقلال كرده است. اهمیت گلزنى در خانه حریف در بازى هاى رفت و برگشت حذفى، همین جا مشخص مى شود چراكه باخت با تفاضل یك گل دوشنبه استقلال اگر با نتایج دیگرى چون ۲ بر یك، ۳ بر ۲ یا ... رقم مى خورد، شرایط كاملاً متفاوت با امروز بود. استقلال اگر یك بر صفر در بازى برگشت به برترى برسد، كار به وقت اضافه مى كشد اما در حالت هاى دیگر كه ذكر شد، این نتیجه حكم به قهرمانى اش مى داد. تیم آبى پوش پایتخت گرچه با تفاضل یك گل در رشت بازى را واگذار كرده اما در تهران به پیروزى با تفاضل ۲ گل توسط پگاهى ها، كار براى قلعه نویى و شاگردانش دشوار خواهد شد.نكته قابل ذكر دیگر، جدا از این مسأله و پیروزى با چند گل، به رویه پایین استقلال به واسطه باخت ۴ بر یك به پگاه در لیگ برتر و نیز اتفاقى كه در فینال جام حذفى ۴ سال قبل در مصاف با سپاهان افتاد برمى گردد كه مطمئناً از لحاظ روحى آبى ها را در روزهاى باقیمانده آزار خواهد داد اما با تمام این تفاسیر عقیده داریم شرایط در بازى روز دوشنبه آینده به نفع استقلال رقم خواهد خورد چراكه این بار یك قلعه نویى «باتجربه» بالاى سر این تیم است كه مى تواند تمام این كاستى ها و معضلات را به نفع خود و تیمش تغییر دهد و در سالى كه پرسپولیس به قهرمانى رسیده، استقلال را صاحب یك جام زرین كند....

خیلى دور خیلى نزدیك....
 
۱- بازى رفت فینال جام حذفى برگزار شد و ۲تیم پگاه گیلان و استقلال تهران حالا باید در بازى برگشت به مصاف هم بروند . فوتبال استقلال مبتنى بر پشتوانه مردمى و حضور تماشاگر است كه فشار را از سكوها به میدان وارد مى كند و تیم را به جلو مى كشاند و یا حریف را تحت تأثیر قرار مى دهد اما فوتبال پگاه مبتنى بر نگاه به خود و تكیه بر داشته هاى تیمى و آورده هاى باشگاهى است و معمولاً فشار از میدان به سكوها رخ مى دهد وحضور تماشاگران رابطه مستقیمى با نتایج و نحوه بازى هاى این تیم دارد.
۲- استقلال، تیمى برآمده از درآمدهاى دولتى است كه كمتر نظارت بر آن صورت مى گیرد و حفره هاى خالى مدیریت با پول ملت پر مى گردد تا تنش ها به حداقل برسد اما نه تنها تنش هاى در طول فصل كم نیست بلكه به صورت اعجاب  آورى افزایش مى یابد. پگاه، تیمى برآمده از درآمدهاى بخش خصوصى است كه بیشترین نظارت و كنترل بر آن صورت مى گیرد و حفرهاى خالى با مدیریت بهینه و تصمیم هیأت مدیره پر مى شود و همه تلاش براى كاهش تنش و افزایش بهره  ورى است. استقلال بد نتیجه مى گیرد و در طول فصل چند سرمربى عوض مى كند كه هر كدام تنش هاى خاص خود را به همراه دارد . پگاه نیز به پرتگاه سقوط مى رود و تصمیمى سنجیده و درست، این تیم را به هدفش مى رساند و موجب انسجام و قدرت در جاى دیگر مى شود.
۳- براى آسیایى شدن كدام تیم بهتر و كدام تیم ارجح تر است؟ شما به عنوان هوادار فوتبال، دوست دارید كه استقلال به آسیا برود چرا كه از حمایت تماشاگران برخوردار است و شخصیت بین المللى دارد یا به پگاهى رأى مى دهید كه از مدیریت مالى صحیح سود مى برد و مطمئناًبراى آسیایى شدن نقشه هاى فراوانى در سر دارد و ارزش آن را مى داند و هزینه هایش را صورت مى دهد؟ اصولاً استقلال دولتى را باید پذیرفت كه هر چقدر قدرت داشته باشد باز هم چشمانش به دستان توانمند دولت است یا پگاه را قبول كرد كه با سیستم هزینه و فایده به مدیریت مى پردازد و بیشتر از آنكه اسیر «روزمرگى» شود به اهداف و استراتژى هاى تدوین شده اش مى نگرد؟ فوتبال توسعه یافته جهان دیگر تیم هاى دولتى را نمى پسندد و معتقد است توسعه و پیشرفت فوتبال در گرو استقلال، برنامه ریزى و تلاش براى پول آورى است و باشگاه هاى خصوصى مى توانند چنین كاركردى داشته باشند اما فرهنگ جامعه ایرانى و پازل هاى اقتصادى مرسوم مى تواند متضمن گزینه دیگر هم باشد.
۴- انتخاب مشكلى خواهد بود اگر بخواهیم در بحث منافع ملى، مصلحت ها را نیز در نظر بگیریم واسیر دورهاى تسلسلى شویم كه فوتبالمان را به گرداب «چالش» نزدیك مى كند. پگاه خصوصى همان روشى را در پیش گرفته كه استقلال دولتى به آن مى پردازد، هر دو تیم از لحاظ زیرساخت ها دچار مشكل هستند و هر دو تیم به فوتبال پایه چندان اهمیتى نمى دهند پس به هر حال انتخاب ما، انتخاب راحتى نخواهد بود.

اولین و آخرین بلیت براى امیر و نادر...
 
بعد از شكست استقلال تهران در رشت برخى به این باور رسیدند كه پگاه گیلان به راحتى مى تواند در بازى برگشت در آزادى دست به اداره حریف بزند و قهرمان جام حذفى شود. این باور را هرگز غیرمنطقى تلقى نمى كنیم و معتقد هستیم امكان وقوع آن كم نیست. با این حال بر آن هستیم تا از زاویه اى متفاوت و غیرجانبه ارائه به پیش بینى بازى برگشت بپردازیم. استقلال در میدانى به پگاه گیلان باخت كه مستحق شكست نبود. البته اگر قرار بود تیمى در رشت پیروز شود، پگاه تیم لایق ترى بود. اما همگان دیدند كه فرصت هاى پگاه و استقلال براى گلزنى تفاوت چندانى با یكدیگر نداشت. حتى اشتباهات خط دفاعى ۲ تیم نیز تقریباً در یك سطح و بیش از حد انتظار بود. از این ۲ بحث ابتدایى كه بگذریم مى رسیم به بررسى شرایط ۲ تیم در بازى برگشت.

خروج از خانه بعد از ۲۷۰ دقیقه

پگاه گیلان در هر ۳ بازى آخر خود در جام حذفى در خانه و میان خیل هوادارانش به میدان رفته و به خاطر سود بردن از امتیاز میزبانى، موفقیت هاى زیادى را كسب كرده است اما همین تیم در حساس ترین دیدار جام حذفى مجبور شده به تهران بیاید و مقابل احتمالاً یكصد هزار هوادار استقلال به میدان برود. تیمى كه عادت كرده در خانه به میدان برود به یكباره با شوك حضور پرشمار هواداران حریف مواجه خواهد شد كه از نظر تعداد قابل مقایسه با تماشاگران پگاه نیستند اگر قرار باشد براساس تعداد علاقه مندان، برد یكى از ۲ تیم را پیش بینى كنیم، چاره اى نمى ماند جز صدور رأى به نفع استقلال.

ثبات در صعود....

استقلال و پگاه در چند بازى اخیر خود روند متفاوتى را طى كرده اند. تیم امیر قلعه نویى در بازى با تیم فولاد خوزستان تیم مستحكمى نشان نداد. در بازى با پگاه هم در حد یك قهرمان ظاهر نشد تا معلوم شود شوك حاصل از ورود سرمربى جدید به اردوى این تیم به حد كافى موثر نبوده است. درمقابل، پگاه گیلان با نادر دست نشان نه در این ۳ بازى كه در نیم فصل دوم لیگ برتر ، روندى صعودى را آغاز كرده بود كه آن را در جام حذفى به بهترین نحو ممكن استمرار بخشیده است. اگر بخواهیم براساس این ثبات در صعود، حكم به برترى یكى از ۲ تیم بدهیم، ناچار باید نام پگاه را به عنوان تیم برنده اعلام كنیم.

انگیزه هاى سرنوشت ساز....

بر كسى پوشیده نیست كه انگیزه هاى بازیكنان پگاه براى موفقیت مقابل استقلال، بیش از انگیزه بازیكنان حریف براى پیروزى مقابل تیم دست نشان است. در كل این یك اصل در فوتبال است كه بازیكنان تیمى كه از نظر اعتبار در سطح متفاوتى هستند و در یك تیم بى مقام توپ مى زنند در مقایسه با بازیكنان یك تیم معتبر از انگیزه بالاترى برخوردار باشند. خب! اگر بخواهیم بر این اساس نیز رأى خاصى صادر كنیم باید نام پگاه را مطرح كنیم. نكته: با توجه به ۲ پیروزى پى در پى پگاه گیلان مقابل استقلال تهران، حس انتقامجویى آبى پوشان واقعاً بالاست و همین امر مى تواند باعث توازن در انگیزه بازیكنان ۲ تیم شود.

حرف آخر....

براى اینكه سوءتفاهمى پیش نیاید از مقایسه موارد دیگر صرف نظر مى كنیم با این حال روى این نكته تأكید داریم كه پیروزى پگاه در رشت، پیروزى قاطعى نبوده و استقلال مى تواند در آزادى جبران مافات كند. البته امیر قلعه نویى اگر مى خواهد مچ نادر دست نشان را بخواباند باید در همان نیمه اول كار را تمام كند یا حداقل در كل ۲ مسابقه، نتیجه را به تساوى بكشاند. در غیر این صورت اگر بازى به نیمه دوم كشیده شود اوضاع بدجورى به ضرر استقلال خواهد شد. از یك سو تیم پگاه گیلان در نیمه دوم دونده تر و جنگنده تر ظاهر مى شود. از سوى دیگر، هرچه به پایان بازى نزدیك تر شویم فشار روانى هواداران استقلال به تیم خود بیشتر خواهد شد و حضور آنان در آزادى تأثیر معكوس خواهد گذاشت. به هر حال ما هم مثل شما منتظر هستیم تا بدانیم آخرین بلیت لیگ قهرمانان آسیا نصیب قلعه نویى مى شود یا دست نشان؟ البته این بلیت اولین بلیت آسیایى ۲ سرمربى نیز محسوب مى شود. نكته: قلعه نویى یك بار بلیت این مسابقات را به دست آورد اما همان طور كه به یاد دارید این بلیت را كنفدراسیون باطل كرد.


آنالیزورهاى استقلال بین ۲ نیمه اطلاعات مى دهند

بازى روز دوشنبه با پگاه مى تواند سرنوشت استقلال طى یك سال آینده را به معناى واقعى كلمه عوض كند زیرا اگر آنها موفق به شكست حریف و فتح جام حذفى شوند، بدون شك اغلب هواداران ناكامى در لیگ برتر را فراموش كرده و امید بیشترى به تیم خود مى بندند. از طرف دیگر باشگاه هم با استفاده از حضور در لیگ قهرمانان آسیا میدان وسیعترى براى كسب درآمد خواهد داشت اما اگر در مجموع ۲ بازى رفت و برگشت حكم به قهرمانى گیلانى ها بدهد آنگاه امیر قلعه نویى مجبور است یك مجموعه كاملاً شكست خورده را از نو بسازد و براى لیگ هشتم آماده كند و این همان مسأله اى است كه سرمربى استقلال از آن واهمه داشته و به هیچ عنوان نمى خواهد چنین اتفاق تلخى برایش رخ بدهد روى همین اصل تمام موجودیت فنى خود و همكارانش را به میدان آورده تا برنده بازى برگشت گردد. این طور كه به ما خبر رسیده: امیر براى برترى مقابل پگاه تمهیداتى را فراهم مى كند تا علاوه بر كادر فنى دستیاران رسمى و مخفى او هم در بین ۲ نیمه اطلاعات خودشان را به او برسانند و این مربى با استفاده از این داده ها تدابیر تاكتیكى موردنظرش را اتخاذ كند.

خوب..حالا میرسیم به اخبار مربوط به اسطوره و بازیکن با غیرت استقلال علی منصوریان.
خبرهای خوبی که ندارم چون داش علی کوله بارش رو بسته و خبرها همراه با کمی سوز و گداز هست اما به عشق داش علی این خبر ها رو مینویسم(دروغ نگم کیبوردم خیس شده چون خیلی خیلی علی رو دوست دارم ایشاالله هر جا میره موفق باشه و خدا نگهدارش باشه.داش علی خیلی دوست دارم)

كارى كنید با عزت خداحافظى كنم
على منصوریان كاپیتان استقلال در تمرین روز سه شنبه این تیم پس از اینكه صحبت هاى اول تمرین قلعه نویى تمام شد خطاب به بازیكنان گفت: كارى كنید كه جلوى ۲۰ میلیون طرفدار بتوانیم سرمان را بالا نگه داریم. اگر خداى نكرده بازنده شویم چطور مى خواهیم جواب طرفدارهاى استقلال را بدهیم. از شما یك خواهش دارم. كارى كنید در بازى خداحافظى ام با عزت از فوتبال خداحافظى كنم. این صحبت هاى منصوریان تشویق بازیكنان را در پى داشت.

منصوریان مدیر آینده استقلال

«علیرضا منصوریان» روز بازى برگشت با پگاه كه به احتمال فراوان با قهرمانى استقلال به پایان خواهد رسید كفش هایش را آویزان مى كند و از دنیاى بازیكن ها خداحافظى خواهد كرد. طبق شنیده هاى ما منصوریان قصد دارد در روز پنجم تیرماه به شهر سن پائولى برود و در یك اردوى ۳ ماهه براى گرفتن مدرك A مربیگرى شركت كند. منصوریان پس از گذراندن این مدت قصد دارد در بازگشت به ایران به عنوان مدیر یا معاون در استقلال مشغول به كار شود. این خبر هم در نوع خود عجیب است!
وحید:به خاطر علی آقا قهرمان میشویم
وحید طالب لو دروازه بان استقلال پیرامون درگیرى پیش آمده در جریان دیدار بازى پگاه به ابرار ورزشى گفت:
• بازى چطور بود؟
- بازى سختى بود. روى یك اشتباه در ضربه ایستگاهى گل خوردیم و بازهم مثل همیشه نتوانستیم از موقعیت هاى خود نهایت استفاده را ببریم.
فكر مى كنید در بازى برگشت مى توانید نتیجه را عوض كنید؟
- به نظر من اگر بچه ها كمى تلاش كنند قهرمانى دور از دسترس نیست. كاش ما یك گل در رشت مى زدیم چون مى توانست نتیجه را عوض كند.
• در مورد گلى كه خوردید توضیح دهید؟
- دیوار دفاعى را خوب چیده بودم. خودم هم جایگیرى خوبى داشتم اما در زمان زدن ضربه تقى پور دید من را كور كرد.
• در مورد درگیرى خودتان با یوسفى توضیح دهید؟
- من فقط به یوسفى تذكر دادم. پس از خروج توپ از زمین به سمت یوسفى دویدم و به او تذكر دادم كه در تیر یك بایستد اما او توجهى نكرد. فكر مى كنم كارم اشتباه بود اما خب نمى توانستم قدم زدن وى را ببینم.
• قلعه نویى بعد از پایان بازى به شما چه گفت؟
- چیز خاصى نگفت، فقط تذكر داد. البته فكر مى كنم كارم اشتباه بود. الان هم بین من و یوسفى هیچ مشكلى نیست.
• با این اوصاف شما را قهرمان جام حذفى بدانیم؟
- شما شك نكنید قهرمانى مال ماست.
به خاطر على آقا (منصوریان) هم كه شده قهرمان مى شویم.

 
خداحافظى استقلال با یار ۱۳ ساله

 
بازى برگشت فینال جام حذفى مقابل پگاه علاوه بر حساسیت بسیار زیادى كه به واسطه قهرمانى در این مسابقات براى آبى پوشان و هوادارانشان دارد از جهت دیگرى نیز حائز اهمیت است زیرا طبق اعلام قبلى علیرضا منصوریان در این مسابقه كفش هایش را آویزان مى كند و براى همیشه از مستطیل سبز وداع خواهد كرد. روى همین اصل استقلالى ها مى خواهند شرایطى را فراهم كنند تا این بازیكن بزرگ كه براى گروهى از هواداران جوان این تیم حكم یك اسطوره كوچك را نیز داراست طى مراسم ویژه و باشكوهى با تیم محبوب خود وداع كند. استقلالى ها برنامه هاى خاصى براى منصوریان تدارك دیده اند كه از آن جمله هدایایى ویژه و دسته گل هاى خاصى است كه از طرف مدیران، بازیكنان، هواداران و پیشكسوتان باشگاه تهیه شده و در روز بازى به ورزشگاه آزادى آورده مى شود تا هركدام از آنها توسط نماینده اى از اقشار فوق بر گردن كاپیتان استقلال انداخته شود. همچنین مدیرعامل باشگاه هم هدیه نفیسى براى او تدارك دیده تا منصوریان با خاطره اى خوش چهار گوشه زمین ورزشگاه آزادى را ببوسد و با فوتبال وداع كند. بد نیست یادآورى كنیم علیرضا منصوریان در اردیبهشت سال ۱۳۷۴ هنگامى كه نصرالله عبداللهى سرمربى استقلال بود اولین بازى رسمى خود در لیگ آزادگان را براى استقلال انجام داد و در همان سال به ستاره بزرگى در جمع آبى پوشان و به طور كلى در فوتبال ایران بدل شد. وى حالا بعد از گذشت ۱۳ سال از آن تاریخ مى خواهد با پیراهن استقلال از میادین خداحافظى كند و از این پس به عنوان یك مربى در كنار زمین بر عملكرد شاگردانش نظارت داشته باشد.

خیلی سخته روی کیبوردم رو پاک کنم...این اشک ها که واسه داش علی ریختم رو دوست دارم.تا آخر بازی برگشت پاکشون نمیکنم.داش علی دوست دارم.
حالا ولی خودمونیم ها..این پست تبدیل شد یه جورهایی به ویژه نامه.به دل خودم خیلی نشست.هم تحلیل های خوبی داشت و هم حرفهای قشنگ و ... البته تا نظر شما عزیزان چه باشد!!نوشته شده توسط كاوه در جمعه 24 خرداد 1387 و ساعت 11:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
  ... و ما هواداران حماسه ای دیگر می سازیم! ... عمومی ,

     

دوشنبه ای بسان اردیبهشت ماه تاریخی فصلی که استقلال قهرمان شد در راه است. ساعت ها قبل از بازی رسانه ها هم قسم شدند تا اعلام کنند که ای هوادار دیگر راهی استادیوم نشو! بیش از ۱۸۰ هزار نفر راهی استادیوم آزادی شدند و آنهایی که پشت در ماندند نیز ۹۰ دقیقه بسان آنهایی که روی سکوها بودند استقلال را تشویق کردند. تاریخی به ثبت رسید، حماسه ای خلق شد، روزی رویایی در اذهان به جا ماند. استقلال قهرمان شد و جام قهرمانی را روی سر برد.

بار دیگر وقت آن رسیده که ثابت کنیم استقلالی می تواند اگر بخواهد! یک ۹۰ دقیقه تا جام باشگاه های آسیا، یک ۹۰ دقیقه تا ثبت یک قهرمانی، یک نود دقیقه تا حماسه ای دیگر. هوادار به پا خیز! بلند شو و برای تشویق تیم محبوبت راهی تهران شو... ورزشگاه آزادی انتظار تو را می کشد. ورزشگاهی که بار دیگر سراسر آبی خواهد بود. ایران دوشنبه آبی پوش است! آسمان آبی تر از همیشه منتظر جشن قهرمانی استقلال است. بلند شو، به پا خیز و یک حماسه دیگر بساز...

فصلی پر از فراز و نشیب به اتمام رسید و امروز استقلال باید پگاه را در هم بکوبد تا جام قهرمانی را از آن خود کند. آنچه امروز در پیش روی ما است یک فرصت طلایی است. فرصتی که با استفاده از آن آبی بودن را به اثبات برسانیم! دوشنبه روزی است که باید از آن یک تاریخ بسازیم، یک تاریخ که در تقویم ایران ثبت شود. هوادار تو می توانی، چون می خواهی!


نوشته شده توسط كاوه در جمعه 24 خرداد 1387 و ساعت 02:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ میداودی به تمرینات استقلال بازگشت
+ پیروزی استقلال در شهرآورد ‌٧٠ تهران
+ استقلالی ها راهی مدینه شدند/ اهانت گزارشگر تلویزیون عربستان
+ مظلومی: بازیکنان مقابل النصر به ‌وظایفشان خوب عمل نکردند
+ استقلال بازی برده را با باخت عوض کرد
+ نوروزی و مصدومان استقلال
+ خبرهایی از استقلال در ریاض
+ برنامه سفر استقلال به عربستان
+ سومین تساوی پیاپی استقلال مقابل سایپا/مظلومی : از هواداران عذرخواهی میکنم !
+ گزارش تمرین امروز استقلال
+ جهانبازی قاضی جدید استقلال-سایپا
+ برنامه بازی‌های استقلال در سال 90
+ مظلومی: نمی‌توانم با جباری كار كنم
+ استقلال برابر مس كرمان متوقف شد
+ مظلومی: جباری باید در همان روزنامه‌ عذرخواهی کند

صفحات :
... 3 4 5 6 7 8 9 ...